Intl-English
  • International
  • Intl-繁体中文
  • Intl-简体中文
  • 中国站
  • 简体中文
Cloud Mailbox
Shut Down
2020-11-26 23:25:46

It is suitable for Beijing / Inner Mongolia 1,2 / Shanghai 1,2,3 / Guangzhou 1,2,3 / Xiamen 1,2 / Chengdu 2 / Xi'an / Changsha / Nanjing / Fuzhou 2 / Shenyang / Wuhan nodes

1. The virtual machine is shut down.

2. Pop up shutdown reminder interface, with verification reminder bar. As shown in the figure below,

3. Click [send verification code], fill the obtained verification code into the input box, and continue the shutdown operation. If the verification code is not filled in or filled in incorrectly, click [confirm] to display "the verification code is incorrect", and the shutdown operation cannot be performed.

 

Applicable to Guizhou / Fuzhou / Hangzhou / Shenzhen / Guangzhou 4/ Suzhou / Zhengzhou / Qingdao / Xi'an 2/ Shanghai 4 / Wuhu / Nanning / Changsha 2/ Nanchang / Chengdu 3/ Urumqi / Kunming / Haikou / Chongqing / Wuhan 2/ Lanzhou / Xining / Taiyuan / Shijiazhuang / Zhongwei / Changchun / Tianjin / Beijing 2/ Harbin node

1. The virtual machine is shut down.

2. Pop up shutdown reminder interface, with verification reminder bar. As shown in the figure below,

3. Click to verify and jump to the operation protection page. As shown in the figure below,

4. Click [free access to verification code], the verification code will be sent to e Cloud account to reserve the mobile phone number, fill in the correct verification code, click [authentication], and the authentication success (failure) prompt box will pop up.

5. If the authentication is successful, it will automatically jump back to the virtual machine shutdown pop-up interface to continue the shutdown operation.

Previous -Product Definition It's the last one!
Multi-cloud Service
Multi-cloud Service
e Cloud International
Cloud Host
Cloud Monitor
Cloud-Network Integration
Cloud Exchange
SD-WAN
Application Service
Cloud Conference
Cloud Mailbox
Contact Us

We use cookies to ensure your high-speed browsing experience. By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Details